སྡེ་ཚན། གནའ་ཤུལ།

མཁར་གདོང་གནའ་ཤུལ་ནི་ལོ་རྒྱུས་ཐོག་གི་ཞང་ཞུང་ལྟེ་བའི་མཁར་ཁྱུང་ལུང་དངུལ་མཁར་དེ་ཡིན།

རྩོམ་པ་པོ་ཞང་ཞུང་ཁྱུང་ལུང་དངུལ་མཁར་བ།  བརྡ་ཆད་གཙོ་བོ་ནི། ཞང་ཞུང་ཁྱུང་ལུང་དངུལ་མཁར་འོམ་པོ་སྒོ་བཞ...

ཞང་ཞུང་བཟས་བཞེངས་པའི་ཐེམ་ཆེན་ལྷ་ཁང་གི་སྐོར།

དྲི་བ་གནང་མཁན། འབྲོག་ཁ་མང་། ལན་འདེབས་པ། ཞང་ཚུལ་མི། དྲི་བ། ཐེམ་བུ་ལྐོག་གི་ལྷ་ཁང་དེ་སུས་ག་དུས་བཞེངས་མི...

གཤེན་རབ་མི་བོའི་འཁྲུངས་གཞིས་སྟོད་ཁྱུང་ལུང་དངུལ་མཁར་ཕྱོགས་སུ་ཡིན་ནམ།

དྲི་བ། སྟོན་པ་གཤེན་རབ་འཁྲུངས་ཡུལ་འོལ་མོ་ལུང་རིང་དེ་སྟོད་ཞང་ཞུང་གངས་རིའི་རྒྱུད་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་སམ། ཡང...

༼ཞང་ཞུང་རྒྱལ་ས་འཚོལ་བ་༽ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་ལ་ཕུལ་བའི་དཔྱད་ལན།

རྩོམ་བྲིས་པ། ཕུར་བུ་རྒྱལ་མཚན། ༼ཞང་ཞུང་རྒྱལ་ས་འཚོལ་བ་༽ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་ལ་ཕུལ་བའི་དཔྱད་ལན། (རྩོམ་ཡོང་ཁ...