སྡེ་ཚན། གནའ་ཤུལ།

གཤེན་རབ་མི་བོའི་འཁྲུངས་གཞིས་སྟོད་ཁྱུང་ལུང་དངུལ་མཁར་ཕྱོགས་སུ་ཡིན་ནམ།

དྲི་བ། སྟོན་པ་གཤེན་རབ་འཁྲུངས་ཡུལ་འོལ་མོ་ལུང་རིང་དེ་སྟོད་ཞང་ཞུང་གངས་རིའི་རྒྱུད་ལ་ངོས་འཛིན་དགོས་སམ། ཡང...

༼ཞང་ཞུང་རྒྱལ་ས་འཚོལ་བ་༽ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་ལ་ཕུལ་བའི་དཔྱད་ལན།

རྩོམ་བྲིས་པ། ཕུར་བུ་རྒྱལ་མཚན། ༼ཞང་ཞུང་རྒྱལ་ས་འཚོལ་བ་༽ཞེས་པའི་རྩོམ་ཡིག་ལ་ཕུལ་བའི་དཔྱད་ལན། (རྩོམ་ཡོང་ཁ...