དབུས་སུ་བོན་གྱི་གྲྭ་ས་ཡ་བཞི་ཟེར་བ་དེ་དག་གང་ཡིན་ནམ།

གཤམ་གྱི་རྩོམ་ཡིག་རྣམས་གཟིགས་འདོད་དམ།...

2 Responses

  1. མཁྱེན་བརྩེ། ལགས་ཀྱིས:

    སྟོད་ལུང་འབྲི་ལུང་དགོན་ཟེར་བ་དེ་སྔ་དབུས་ཀྱི་འདུ་གནས་བཅུ་གསུམ་ལས་གཙོ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། ཞང་འབྲི་ལུང་པ་ཆེན་པོས་བོན་གྱི་བསྟན་པ་བསྐྱངས་པ་སོགས་གྲགས་ཆེ་བ་ཞིག་འདུག་པ་དེ་དབུས་ཀྱི་གྲྭ་སའི་ཁུངས་མི་ཚུད་པ་ཡིན་ནམ།

    • དོ་དམ་པ། ལགས་ཀྱིས:

      སྐུ་ཉིད་ཕེབས་པར་འཚམས་འདྲི་དང་། སྤྱིར་བཏང་སྔོན་མ་གྲྭ་ས་ཟེར་བ་དགོན་གནས་ཆེ་ཚད་དང་འདུས་གྲྭ་མང་བ་སོགས་ལ་འཇུག་པའི་ངེས་པ་མེད་ཡིན་ས་རེད། གཙོ་བོ་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་འཆད་ཉན་ནམ་དམིགས་བཀར་གཞུང་ཆེན་ཁག་གང་རུང་ལ་ཐུན་མིན་འཆད་ཉན་གྱི་སྲོལ་འཛིན་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་ལ་ཟེར་སྲོལ་ཡོད་འདུག

དཔྱད་མཆན་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཡིག་གི་ས་གནས་དེ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་ཀི་མིན། རྟགས * ཅན་ངེས་པར་དུ་བླུགས་དགོས།

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

མཚམས་སྦྱོར།
དྲི་བ་གནང་…